vår filosofi

om djur och natur

(del 1)

 

del 1: vi sätter djurens väl i första handI Sverige har vi världens hårdaste djurskyddslagar. Den ekologiska certifieringen som vi på Skogsåkra Gård kan stoltsera med innebär dessutom ännu tuffare krav på vad djuren äter, hur de lever och hur vi värnar om miljön. Priset för billigt importkött är lidande djur. Det är ingenting vi på Skogsåkra Gård ställer upp på.


Vi erbjuder våra djur ett så naturligt och välmående liv som möjligt. Därför går våra djur ute vår, sommar och höst och betar på naturbetesmarker och ekologiskt odlade gräsmarker. Då äter de direkt ur naturens skafferi, utan konstgödsel eller kemikalier! Vintern tillbringar de i öppna stallar med frisk luft och dagsljus och de får rikligt med halm eller annat strö på liggplatsen så att de har en ren och bekväm bädd. Vinterfödan består av konserverat ekologiskt odlat gräs som lagras i rundbalar. De växande djuren får dessutom under vinterhalvåret tillskott av vetekross och fri tillgång till salt och mineraler. Vad de däremot aldrig får är soja, majs och genmodifierade grödor – sådant som många fortfarande föder sina djur med, särskilt i andra länder. Dels är dessa inte naturlig föda för idisslare, dels odlas de ofta på andra sidan jorden med skövling av regnskog och enorma klimatutsläpp som följd.


På sommarhalvåret, när korna går ute, kan de följa sin instinkt och dra sig undan för att kalva. För oss är det självklart att kalvarna inte skiljs åt från sina mammor! De går fritt med både sina mammor och andra kor, kvigor och kalvar på betesmarker (tjurarna går för sig). På vintern sker kalvningen i en avskild kalvningsbox för att kon ska få vara ifred. På konventionella gårdar är det vanligt att småkalvar får stå i varsitt litet bås på vintern, medan kalvarna på Skogsåkra Gård föds upp i grupp, eftersom de är flockdjur av naturen. Då kan de busa fritt med varandra i de öppna stallarna!


Transporter leder ofta till stress och lidande för djuren. För att undvika detta transporterar vi djuren själva med egen lastbil mellan hagar och stall, och transporterna är alltid kortast möjliga. Vid slakt transporteras endast ett fåtal djur åt gången med egen lastbil fram till Mostorps lilla gårdsslakteri som ligger ungefär sju mil från gården – en dryg timmes färd. I Sverige har man satt en åttatimmars gräns för transport, vilket vi tycker är på tok för länge. Även om transporterna till viss mån är reglerade inom EU är det stor skillnad på tillämpningen. Transporter av levande djur på flera dagar förekommer tyvärr. I världen utanför EU är det i stort sett oreglerat, med enormt lidande för djuren som följd. Gårdsnära slakt minskar de påfrestningar och den stress som transporten innebär, och Mostorps gårdsslakteri erbjuder dessutom en lugnare miljö för djuren än vad större slakterier kan göra.


I ekologisk uppfödning är grundregeln att djuren ska födas upp och leva hela sina liv på samma gård. Förutom att minska stressen för djuren leder detta också till att de blir sjuka mer sällan eftersom de inte blandas med andra djur. Om de ändå blir sjuka behandlas de naturligtvis så snart som möjligt, men vi använder antibiotika och avmaskningsmedel väldigt restriktivt, som en sista utväg för att just bota sjuka djur, inte rutinmässigt eller förebyggande. På så vis tar vi vårt ansvar också för att undvika uppkomsten av livsfarliga antibiotikaresistenta bakterier. Vi ger självklart inte heller några hormontillskott till våra djur. 


TILLBAKA TILL ’VÅR FILOSOFI OM DJUR OCH NATUR

 

NATURNÄRA LIV


Våra djur går ute vår, sommar och höst och äter ur naturens skafferi. Kalvarna går med sina mammor.